Купуялуулук саясаты

Ушул Купуялуулук саясатыОш шаарынын сайты oshto.kg (мындан ары - Сайт) сайтты жана oshto.kg тиркемелерин пайдалануу убагында алышы мүмкүн болгон Колдонуучулар жөнүндө жеке маалыматтарды иштеп чыгуу жана коргоо тартибин аныктайт.

Сайтты пайдалануудан мурда, сураныч, ушул Купуялуулук саясатынын шарттары менен таанышыңыз.

1.Жалпы жоболор

1.1. Сайтты пайдалануу менен, Сиз төмөндөгүлөргө макул болосуз:

а) Сиздин программалык өнүмдөрдү, сайтты пайдаланып баштаганыңыз Сиз бардык формада ушул Купуялуулук саясатынын бардык шарттарын Сиз тараптан кандайдыр бир алып коюуларсыз жана чектөөлөрсүз толук көлөмдө кабыл ала турганыңызды түшүндүрөт.

в) Эгерде Сиз ушул Купуялуулук саясатынын шарттары менен макул болбосоңуз, Сиз дароо программалык өнүмдөрдү жана Сайтты пайдаланууну дароо токтошуңуз керек.

г) Купуялуулук саясаты (анын ичинде анын каалаган бөлүгү) кандайдыр бир атайын кабарлоосуз жана буга байланыштуу кандайдыр бир компенсация төлөп берүүсүз, Администрация тарабынан өзгөртүлүшү мүмкүн. Купуялуулук саясатынын жаңы редакциясы аны сайтта жайгаштырган учурдан тартып күчүнө кирет.

1.2. Ушул Саясаттын шарттарын кабыл алуу менен, Колдонуучу ушул Саясатта каралган максаттарда Колдонуучу жөнүндө маалыматтарды Администрациянын иштеп чыгуусуна, ошондой эле ушул Саясатта саналган учурларда Колдонуучу жөнүндө маалыматты үчүнчү жактарга берүүгө өзүнүн макулдугун билдирет.

Сookies маалыматтарын кабыл алган веб-браузердин жардамы менен сайтты пайдалануу Колдонуучунун Администрация ушул Саясатта каралган максаттарда cookies маалыматтарын чогултуп жана иштеп чыгуусу мүмкүн экенине, ошондой эле ушул Саясатта саналган учурларда cookies маалыматтарын үчүнчү жактарга берүүгө макулдук билдирүүсүн түшүндүрөт.

1.3. Жалпы эреже боюнча Администрация Колдонуучулар берген жеке маалыматтын тууралыгын текшербейт.

1.Колдонуучулардын жеке маалыматтарын чогултуу жана иштеп чыгуу шарттары жана максаттары

2.1. Аты, фамилиясы, e-mail, телефон ж.б. сыяктуу Колдонуучунун жеке маалыматтары Колдонуучунун макулдугу менен Администрациянын Колдонуучусу тарабынан берилет.

2.2. Сайттын Администрациясынын Колдонуучусунун колдонуучуну жана ишкананы каттоо формасы аркылуу жеке маалыматтарды берүүсү.


2.3. Сайттын Администрациясы Сайттын Коолдонуучусунун алдындагы милдеттенмелерин аткаруу максатында Колдонуучу жөнүндө маалыматты, анын ичинде анын жеке маалыматын: аты, фамилиясы, атасынын аты, e-mail, телефон ж.б., ошондой эле өз каалоосу менен берилген Колдонуучу жөнүндө кошумча маалыматты: уюм, шаар, кызматы ж.б. иштеп чыгууну жүргүзөт.

2.4. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу төмөнкү принциптердин негизинде жүргүзүлөт:

а) жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттарынын жана ыкмаларынын мыйзамдуулугу жана ак ниеттүүлүк;

б) жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттарынын жеке маалыматтарды чогултууда алдын ала аныкталган жана билдирилген максаттарга шайкештиги;

в) иштелип чыккан жеке маалыматтардын көлөмүнүн жана мүнөзүнүн жеке маалыматтарды иштеп чыгуу ыкмаларына жана жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттарына шайкештиги;

г) жеке маалыматтарды камтыган маалыматтар базаларынын өз ара сыйышпаган максаттары үчүн түзүлгөн бирикмелерге жол берилбестик.

2.5. Сайттын Администрациясы Сайтта сунушталган кызматтарды көрсөтүү\сатуу максатында анын макулдугу менен Колдонуучунун жеке маалыматын иштеп чыгууну жүргүзөт

1.Колдонуучулардын укуктары

3.1. Колдонуучулар укуктуу:

3.1.1. Сайттагы Жеке кабинетте өзү жөнүндө маалыматка өз алдынча өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүүгө.

3.1.2. Сайттагы Жеке кабинеттин алкагында берилген, өзү жөнүндө маалыматты өчүрүүгө. Мында профилди өчүрүү Сайттын айрым Сервистерин пайдаланууну мүмкүн эмес кылат.

3.1.3. суроо-талап боюнча Администрациядан алардын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга тиешелүү маалыматты алууга.

1.Колдонуучулар жөнүндө маалыматты коргоо боюнча чаралар

4.1. Администрация Колдонуучулар жөнүндө жеке маалыматтарды мыйзамсыз же кокустан аларга жетүү мүмкүндүгүнөн, жок кылуудан, өзгөртүүдөн, бөгөттөөдөн, жеке маалыматты жайылтуудан, ошондой эле аны менен башка мыйзамсыз иш-аракеттерден коргоо үчүн бардык керектүү жана жетиштүү уюштуруу жана техникалык чараларды көрөт. Мындай чараларга маалыматтарды чогултуу, сактоо жана иштеп чыгуу процесстерин жана коопсуздук чараларын ички текшерүү, анын ичинде тиешелүү шифрлөө жана жеке маалымат сакталган системаларга авторлоштурулбаган кирүү мүмкүндүгүнүн алдын алуу үчүн маалыматтардын физикалык коопсуздугун камсыздоо боюнча чаралар кирет.

1.Корутунду жоболор

5.1. Ушул Саясат, ушул Саясатты колдонуу менен байланыштуу пайда болгон, Колдонуучунун жана Администрациянын ортосундагы мамилелер, ошондой эле ушул Саясат менен жөнгө салынбаган маселелер колдонуудагы мыйзамдар менен жөнгө салынат.