Сайттын эрежелери

Ушул Сайтты жана мобилдик тиркемени пайдалануу эрежелери (мындан ары Эрежелер деп аталган) Интернет тармагында http://{domaine} дареги жана анын бардык поддомендери/субдомендери: *.{domaine} менен WEB-сайтты, IOS жана Android тиркемесин пайдалануу боюнча мамилелерди жөнгө салат, мында "*" «Ситисайтс» ЖЧКнын (мындан ары Компания деп аталган)  жана Сайтты Колдонуучунун (мындан ары “Колдонуучу” деп аталган) ортосундагы каалаган жол берилген аталыш (мындан ары “Сайт” деп аталган). Сайтта катталган адам, ошондой эле каттоо процедурасынан өтпөгөн, бирок жок дегенде бир жолу Сайтын баракчасына кирген адам  Колдонуучу  болуп саналат.

 

    Кайсы бир адамды Сайтта каттоо, адамдын (анын ичинде каттоо процедурасынан өтпөгөн) Сайттагы кандайдыр бир сервистерди жана\же кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануусу, ошондой эле кандайдыр бир маалыматты, фотосүрөттү, кулактандырууну, комментарийлерди Сайтта жайгаштыруу мындай Колдонуучунун ушул Эрежелерге макулдугун жана алардын шарттарын толук көлөмдө сактоонун милдеттүүлүгүн тастыктоо болуп саналат. Эрежелер Колдонуучуга кандайдыр бир атайын кабарлоосуз Компания тарабынан өзгөртүлүшү мүмкүн. Эрежелердин эң актуалдуу версиясы ар дайым www.{domaine}/agreement/ дареги боюнча баракчада турат жана алар ушул Эрежелер менен макулдугун ырастаган учурдан тартып бардык Колдонуучулар үчүн милдеттүү болуп саналат.

 

    Колдонуучу өз билдирүүсүнүн тексти үчүн да, Сайтта ачык жарыяланган же жеке тартипте берилген бардык маалымат, дайындар, кулактандыруулар, программалар, музыка, үн, фотосүрөттөр, графика, видео, билдирүү жана Сайтта жеке тартипте берилген башка материалдар (мындан ары “материалдар”) үчүн толук жоопкерчилик тарта турганын түшүнөт жана кабыл алат. Колдонуучу Сайтты пайдалануу менен, Колдонуучу кемсинткен, татыксыз же талаштуу болуп саналган материалдарды көрүшү мүмкүн экенин түшүнөт. Сайтты колдонуучу үчүнчү жактардын укуктарын урматтоого, Интернет тармагынын калыптанган салттарын жана этикасын сактоого, Сайттын мүмкүнчүлүктөрүн мораль жана адептүүлүк ченемдерине карама-каршы келген максаттарда кыянаттык менен пайдаланбоого милдеттенет. Сайтта кандайдыр бир сунуштарды, анын ичинде кыймылсыз мүлк менен операциялар жөнүндө кулактандырууларды жайгаштырууда, Колдонуучу бааны гривен менен гана (же анын эквиваленти менен – Авто, Кыймылсыз мүлк) көрсөтөт.

 

    Колдонуучу логинди тандоодо аймактардын жана калктуу пункттардын аталыштарын (анын ичинде, бирок артыкчылыктуу эмес: өлкөнүн, областтардын, шаарлардын, кыштактардын, айылдардын аталыштарын), ошондой эле аларга уйкаш аталыштарды пайдаланбоого милдеттенет.

 

    Колдонуучу Сайтты төмөндөгүлөр үчүн пайдаланбоого макул болот:

 

    мыйзамсыз, зыяндуу, коркунуч келтирген, адептүүлүктү кемсинткен, каралаган, автордук укуктарды бузган, жек көрүүчүлүктү жана\же адамдарды расалык, этностук, жыныстык, социалдык белгилери боюнча басмырлаган материалдарды жайгаштыруу, берүү же башкача жол менен жарыялоо;

    жашы жете электердин укуктарын бузуу жана\же каалаган формада аларга зыян келтирүү;

    азчылыктардын укуктарын басмырлоо;

    буга карата жетиштүү укуктар жок, өзүн башка адам же уюмдун жана\же жаматтаны өкүлү катары, анын ичинде Компаниянын кызматкерлери, форумдардын модераторлору катары, Компаниянын ээси катары көрсөтүү, ошондой эле

кайсы бир субъекттердин же объекттердин тышкы түрүнө, касиеттерине жана мүнөздөмөлөрүнө карата адаштыруу;

    туура эмес, Колдонуучу мыйзам боюнча же кандайдыр бир контракттык мамилелерге ылайык аларды жеткиликтүү кылууга укугу жок материалдарды жайгаштыруу, берүү же башкача жол менен жарыялоо;

    кандайдыр бир патентке, соода маркасына, коммерциялык сырга, копирайтка же башка менчик укуктарына жана\же үчүнчү тараптын автордук жана аны менен чектеш укуктарына тиешелүү материалдарды жайгаштыруу, берүү же башкача жол менен жарыялоо;

    атайын уруксат берилбеген жарнама маалыматын, спамды, “пирамидалар” схемаларын, “бакыт каттарын” жайгаштыруу, берүү же башкача жол менен жарыялоо;

    вирустарды же башка компьютердик коддорду, каалаган компьютердик же телекоммуникациялык жабдуунун же программалардын иштөөсүн бузуу, жок кылуу же чектөө үчүн, мыйзамсыз кирүү үчүн арналган файлдарды же программаларды камтыган кандайдыр бир материалдарды, ошондой эле коммерциялык программалык өнүмдөргө карата сериялык номерлерди жана аларды генерациялоо үчүн программаларды, логиндерди, паролдорду жана Интернеттеги акы төлөнүүчү ресурстарга мыйзамсыз жетүү мүмкүндүгүн алуу үчүн башка каражаттарды жүктөө, берүү же башкача жол менен жарыялоо, ошондой эле жогоруда аталган маалыматка шилтемелерди жайгаштыруу;

    кандайдыр бир колдонуудагы жергиликтүү, мамлекеттик же эл аралык мыйзамдарды атайлап же кокустан бузуу;

    кимдир бирөөнүн дарегине орой жана кемсинткен сөздөрдү жана сунуштарды камтыган электрондук каттарды жөнөтүү, берүү;

    порнографиялык мүнөздөгү материалдарды камтыган электрондук каттарды жөнөтүү, берүү.

 

    Компания өзүнө төмөндөгү укуктарды калтырат:

 

    эгерде Колдонуучу Сайтта кандайдыр бир сунуштарды, анын ичинде гривенден айырмаланган акча бирдигиндеги баада көрсөтүлгөн, кыймылсыз мүлк менен операциялар жөнүндө жарыяларды жайгаштырууда, Компания Колдонуучуга эскертүүсүз Колдонуучунун сунуштарын өз алдынча түзөтүүгө жана Украинанын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык келтирүүгө укуктуу;

    өзүнүн кароосу боюнча Сайтты модификациялоо;

    Колдонуучуларга акы төлөнүүчү жана акысыз кызматтарды көрсөтүү (мындан ары – “Кызмат көрсөтүүлөр”);

    бир тараптуу тартипте Эрежелердин маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү;

    Кызмат көрсөтүүнүн наркын жана түрлөрүн, алардын колдонуу мөөнөтүн өзгөртүү;

    эгерде ушул Эрежелердин шарттарына ылайык келбесе, Компанияга же үчүнчү жактарга зыян келтирсе, Колдонуучу Сайтта жарыялаган материалдарды редакциялоо же өчүрүү;

    Колдонуучунун жеке маалыматтарын иштеп чыгуу, ошондой эле Колдонуучу Сайтта жарыялаган жана ачык жетүү мүмкүндүгүндө турган материалдарды пайдалануу, Компаниянын өнөктөштөрүнүн сайттарында материалдарды жайгаштыруу;

    ушул Эрежелер боюнча Колдонуучудан алынган укуктарды Колдонуучунун кошумча макулдугу жок ушул Эрежелерди аткаруу максаттарында үчүнчү жактарга берүү;

    эгерде Колдонуучу Сайттагы жеке кабинетин 6 ай ичинде пайдаланбаса, анда Компания эскертүүсүз Колдонуучунун аккаунтун өчүрүүгө укуктуу;

    эгерде Колдонуучу тарабынан ушул Эрежелерди бузууга жол берилсе же эгерде Колдонуучуга карата башка Колдонуучулардан бирден көп даттануу келип түшсө, анда Компания жагдайды аныктаганга чейин Колдонуучунун эсепке алуу жазуусун бөгөттөөгө укуктуу.

    Колдонуучудан башка Колдонуучунун ак ниеттүү эмес иш-аракетине карата даттануу келип түшкөн учурда, анын ичинде: ак ниеттүү эмес (туура эмес) маалыматты жайгаштыруу, үчүнчү жактардын автордук укуктарын бузуу же ушул Эрежелерди бузган, башка Колдонуучунун башка иш-аракеттери учурунда, Компания, бузууларды четтетүү максатында Колдонуучунун макулдугу менен, анын даттануусунун укук ченемдүүлүгүнүн далилдерин, анын булагын, ошондой эле башка маалыматты ага карата даттануу түшкөн башка Колдонуучуга берүү;

   анонимдүү комментарийлерди жана билдирүүлөрдү өчүрүу.

 

    Компания Сайтта туура жана актуалдуу маалыматты жайгаштырууга ар тараптуу көмөктөшүүгө милдеттенет. Компания Украинанын мыйзамдарында каралган учурлардан тышкары, билдирүүлөрдүн сырын жана Сайтты Колдонуучулар жөнүндө маалыматтардын купуялуулугун сактоону камсыздайт. Компания үчүнчү жактар Сайтта жайгаштырган маалыматтын тууралыгын, тактыгын, деталдуулугун же толуктугун кепилдей албайт. Ушуга байланыштуу Колдонуучу Компания кандайдыр бир жоопкерчилик тартпай турганына өзүнүн макулдугун ырастайт:

 

    Сайттын иштөөсүнүн бардык бузуулары үчүн;

    Сайттын иштөөсүндөгү бардык каталар үчүн;

    табиятынан, келип чыгышынан, кесепеттеринен жана аны пайда кылган себептеринен көз карандысыз бардык түз же кыйыр зыян үчүн. Бул жерге Сайт аркылуу объекттерди сатып алууга чыгымдар, пайданы, кардарларды же маалыматтарлы жоготуу жана ушул Сайтка кирүүнүн же ага кирүүнүн мүмкүн эместигинин кесепетинде, ошондой эле ушул Сайтта түз же кыйыр алынган бардык маалыматка карата ишенимдин кесепетинде тарткан бардык башка материалдык жоготуулар кирет;

   Сайттын сервисин пайдаланууда, анын ичинде мобилдик байланыш каражаттарын жана башка телекоммуникация каражаттарын пайдалануу менен пайда болгон, зыян, залака келтирүү, маалыматты жоготуу үчүн же башка адамдарга зыян келтирүү үчүн;

    Колдонуучу Сайтка кошкон же ал башкача жол менен Компанияга берген, колдонуудагы мыйзамдарга (анын ичинде автордук) ылайык келбеген материалдарды жарыялоо аркылуу үчүнчү жактардын автордук жана башка укуктарын бузуу үчүн.

    Колдонуучу Компаниянын кызмат көрсөтүүлөрүн пайдалануу менен, ушул Эрежелерди, колдонуудагы мыйзамдарды, ошондой эле Колдонуучуга белгиленген Кызматтарды көрсөтүү үчүн керектүү кошумча талаптарды сактоого милдеттенет. Колдонуучу кандайдыр бир бузууларга жол берген (анын ичинде, бирок артыкчылыктуу эмес: Сайтта туура эмес маалыматты жайгаштыруу), ошондой эле мындай сунуштарды алган учурдан тартып эки календардык күн ичинде мындай бузууларды жоюу жөнүндө Компаниянын сунуштарын аткарбаган учурда, Компания Колдонуучуга мындай Кызматтарды көрсөтүүнү токтотууга, Сайттан анын туура эмес маалыматын өчүрүүгө укуктуу, ал эми Колдонуучу бул Кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөгөн акча каражаттары кайтарылбайт. Жол берилген бузууларды жоюуга байланыштуу Компаниянын сунуштары телефон режиминде жана\же катталууда Колдонуучу көрсөткөн дарекке электрондук түрдө кат жөнөтүү аркылуу, мындай бузууга жол берген Колдонуучуга берилет.

 

    Сайтта каттоо жана анын сервистерин андан ары пайдалануу максатында, Колдонуучу Компанияга Украинанын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык өзүнүн жеке маалыматтарын пайдалануу, сактоо жана иштеп чыгуу укугун берет, ошондой эле Компанияга мындай жеке маалыматтарды андан ары иштеп чыгуу жөнүндө Колдонуучуга кабарлабоо укугун берет.

 

    Сайт, ошондой эле аны менен байланыштуу колдонулган программалык камсыздоо, купуя маалыматты жана\же колдонуудагы интеллектуалдык менчик жөнүндө мыйзам менен корголгон маалыматты камтышы мүмкүн. Атап айтканда, товардык белгилер, пайдалуу моделдер, чиймелер, ойлоп табуулар, өнөр жай үлгүлөрү жана Сайтта берилген документтер, ошондой эле Сайт үчүн түзүлгөн элементтердин ар бири интеллектуалдык менчик жөнүндө мыйзам менен корголгон. Компания Сайтта маалымкат жүргүзүү укуктарынан тышкары, эч кандай лицензияларды же укуктарды бербейт. Документтер жеке жана өздүк пайдалануу үчүн маалымат максатында гана өндүрүлгөн же пайдаланылган учурлардан же өндүрүү же көчүрүү Компаниянын атайын уруксаты менен жүргүзүлгөн учурлардан тышкары, Сайтта берилген документтердин көчүрмөлөрүн өндүрүүгө же пайдаланууга катуу тыюу салынган. Программалык камсыздоону көчүрүүгө, аны модификациялоого, туунду иштерди түзүүгө, анын концепциясын же компоновкасын өзгөртүүгө – же кандайдыр бир жол менен баштакы кодун аныктоого (бул мыйзамда уруксат берилген учурлардан тышкары) же программалык камсыздоого менчик укугун сатууга, берүүгө, сублицензиялоого, өзгөртүүгө же өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Ошондой эле программалык камсыздоону модификациялоого, атап айтканда, бирок муну менен чектелбей, кызматка мыйзамсыз кирүү мүмкүндүгүн алуу максатында же Компания тарабынан каралгандан башка иштерфейс аркылуу Сайтка кирүү үчүн модификацияланган программалык камсыздоону пайдаланууга тыюу салынат.

    Эгерде Колдонуучу ушул Эрежелерди, үчүнчү жактардын укуктарын жана\же колдонуудагы мыйзамдарды бузса, муну менен Компанияга кандайдыр бир зыян келтирсе, мындай Колдонуучу Компаниянын биринчи талабы боюнча Компанияга келтирилген зыянды толук көлөмдө ордун толтурууга милдеттүү.

Урматтоо менен, {domaine} сайтынын администрациясы!

Жарыялар бөлүмүнүн эрежелери
Жарыяларды жол-жоболоштуруу эрежелери